Obóz rodzinny – lato 2022 – Duszniki Zdrój

Tegoroczny obóz rodzinny odbył się w dniach 23-30 lipca. Przyjechaliśmy z różnych stron Polski do Kotliny Kłodzkiej, gdzie otoczeni pięknymi górami mogliśmy wspólnie rozważać prawdy Bożego Słowa. W obozie brało udział ponad 40 osób z różnych zborów. 

Celem obozu było wzrastanie w miłości i wierze oraz ugruntowanie w prawdzie Bożego Słowa, po to: aby postępować w sposób godny Pana i podobać się Panu we wszystkim; aby w każdym dobrym uczynku wydawać owoc i wzrastać w poznawaniu Boga; aby będąc utwierdzonymi wszelką mocą, której źródłem jest potęga Bożej chwały, okazywać we wszystkim cierpliwość i wytrwałość (por Kol 1:9-11).

Kontynuowaliśmy rozważanie Listu do Kolosan. Studium prowadził pastor Denis Gricuk ze Społeczności Wierzących w Bartoszycach. W ciągu tego tygodnia skupiliśmy się w szczególności na dwóch akapitach drugiego rozdziału tego listu. Rozpoczęliśmy od fragmentu 2:9-15, który opisuje dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa na krzyżu. W kontekście całej Biblii omówiliśmy dokładnie pojawiające się w tym fragmencie tematy chrztu, obrzezania, grzechu, Bożego prawa, zastępczej ofiary Chrystusa i Jego triumfu nad szatanem. Studiując dalszą część rozdziału (2:16-23) dowiedzieliśmy się dużo o ludzkich praktykach, przed którymi Paweł ostrzegał Kolosan, takich jak święta, sabaty, oddawanie czci aniołom, wizje czy objawienia. Mogliśmy zobaczyć jak ważna jest prawda, którą Paweł chciał przekazać w tym fragmencie: Chrystus jest głową Kościoła i tylko jego należy się trzymać. Wraz z nim umarliśmy dla żywiołów tego świata i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia tylko dla Boga.

Studiowane prawdy mieliśmy możliwość utrwalać i lepiej zapamiętywać także poprzez zabawę. Razem z dziećmi przygotowywaliśmy w grupach scenki obrazujące prawdy omawiane danego dnia. Była to okazja do wspólnego zgłębiania znaczenia omawianych fragmentów, poznawania ukrytych talentów oraz wspólnego śmiechu.

Wolne popołudnia wykorzystywaliśmy na spacery po Dusznikach Zdroju, wycieczki w góry czy zwiedzanie okolicznych zabytków.

Dziękujemy Bogu za kolejną możliwość spotkania się z naszymi drogimi braćmi i siostrami z innych zborów i to, jak łaskawie pobłogosławił ten czas. Każdy z nas wrócił zbudowany Bożym Słowem i zachęcony społecznością z wierzącymi. 

Notatkę sporządziła Marianna