Chrzest – październik 2018

Dnia 7 października 2018 odbył się w naszym Zborze chrzest wiary Marianny i Sary Kędzierskich. W Ewangelii Mateusza 28:19 mamy zapisane polecenie Pana Jezusa Chrystusa aby ludzie, którzy doświadczyli upamiętania, przebaczenia swoich grzechów, nowego narodzenia, w sercach których Bóg wzbudził zbawiającą wiarę, którzy też stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy z serca poddają się autorytetowi Jego Słowa, aby tacy ludzie byli chrzczeni przez zanurzenie: 

Mat 28:19 “Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Chrzest nie zbawia grzesznego człowieka ale jest obrazem zbawienia, które już dokonało się w życiu przystępującej do chrztu osoby.

Dz 18:8 “A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest.”

Znaczenie chrztu w Nowym Testamencie jako obrazu zbawienia człowieka widzimy w zestawieniu go przez apostołów Piotra i Pawła z dwoma wydarzeniami ze Starego Testamentu:

  1. Potop

1 Pt 3:20-21 “Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;” (UBG)

Wody potopu przyniosły sąd na niewierzących ludzi, ale te same wody uniosły arkę razem z Noem i jego rodziną do bezpiecznego miejsca i uratowały ich. Wody potopu są obrazem zbawienia wierzących w NT. Tak jak mówi apostoł Piotr w tym wersecie, chrzest jest obrazem oczyszczenia ale nie zewnętrznego, nie jest umyciem ciała z brudu, ale obrazem oczyszczenia wewnętrznego, nazwanego tutaj słowami ,,dobrego sumienia” przed Bogiem. 

  1. Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone

1 Kor 10:1-2 “A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,”

Tak jak w przypadku potopu, w tym przypadku “morze” albo “wody” mówią o sądzie, który spotkał egipską armię. Te same wody rozdzieliły się jednak i umożliwiły Izraelitom bezpieczne przejście. Podobnie narodzony na nowo wierzący, w którego sercu zamieszkał Duch Święty, przyjmując chrzest, zaświadcza o tym, że został uratowany z mocy grzechu i śmierci. W jednym i drugim fragmencie chrzest jest obrazem zbawienia człowieka wierzącego od skutków grzechu i nieposłuszeństwa Bogu.

Po nabożeństwie mieliśmy okazję do osobistej społeczności z naszymi gośćmi i członkami Zboru przy kawie i herbacie. Czas nabożeństwa i późniejszej wzajemnej społeczności był ogromnym błogosławieństwem dla Marianny i Sary, całego Zboru i zaproszonych gości.

Był to też ostatni chrzest w naszej starej kaplicy przy ul. Ostrobramskiej 28.

Kazanie wygłasza Starszy Zboru – Adam Kędzierski

Marianna i Sara ze Starszymi Zboru

Chrzest Marianny

Chrzest Sary

Po chrzcie Marianna i Sara odczytują tekst Przymierza Członkostwa, jako świadectwo tego, że przyjęły na siebie zobowiązanie do dążenia do życia w Zborze w posłuszeństwie Bogu

Ochrzczone otrzymują w prezencie od Zboru Biblie

Świadectwo chrztu wiary